Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Artikel 1. Aansprakelijkheid.

VERHUURDER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. VERHUURDER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan VERHUURDER verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit. VERHUURDER wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het appartement ten gevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat VERHUURDER de vereiste aanbetaling (zie Artikel 3) heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van het appartement, die hij heeft gehuurd.

De prijzen van VERHUURDER zijn berekend in EURO’S en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Verbruik van electriciteit en water zijn wel bij de huurprijs inbegrepen. Toeristenbelasting zal ter plaatsen worden voldaan.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 13 dagen na de factuurdatum door VERHUURDER ontvangen zijn.

Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in het appartement door VERHUURDER zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van het appartement door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. VERHUURDER heeft dan tegelijkertijd het recht het betreffende appartement opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Na ontvangst van het restant van de huurprijs zal VERHUURDER dit per e-mail bevestigen aan HUURDER.

 1. Annulering door de huurder.

Elke annulering moet via een reply op de boekingsacceptatie e-mail aan VERHUURDER worden gemeld.

VERHUURDER brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

 • annulering meer dan 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.
 • annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
 • annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van het appartement of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

Het onderverhuren van het appartement is zonder toestemming van VERHUURDER niet toegestaan

 1. Annulering door VERHUURDER.

Indien door onvoorziene omstandigheden VERHUURDER een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal VERHUURDER bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

 1. Klachten en geschillen.

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van het appartement telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in het appartement iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van het appartement, omdat de staat van het appartement niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met VERHUURDER. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen voortvloeien vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

 1. Omschrijving. (Informatie (met informeel karakter))

Alle actuele informatie betreffende het appartement, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is beschikbaar op de internet site van VERHUURDER en te goeder trouw verstrekt. 

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal VERHUURDER de huurder hierover zo goed mogelijk informeren, echter kan VERHUURDER hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende het appartement, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder VERHUURDER hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van VERHUURDER.

 1. Aankomst en vertrek.

De aankomst in het appartement kan op z’n vroegst vanaf 16 uur plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

Het appartement dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan VERHUURDER gemeld worden, zodat naar een oplossing gezocht kan worden.

De huurder dient de inboedel van het appartement vóór vertrek op de oorspronkelijke plek terug te plaatsen.

Het appartement moet op de dag van vertrek uiterlijk om 10 uur verlaten worden.

 1. Maximum aantal bewoners.

In een appartement mogen niet meer dan 6 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door VERHUURDER.

Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot het appartement aan deze extra personen ontzeggen.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in het appartement komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

 1. Huisregels.

Deze “huisregels” krijgt u bij het reserveren van het appartement toegestuurd.

 1. Waarborg.

De huurder is verplicht een waarborgsom te betalen. De hoogte van de waarborgsom wordt vermeld bij de boeking. De borgsom wordt uiterlijk 4 weken na het verlaten van het appartement teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan het appartement.

 1. Schoonmaak.

De schoonmaak ná de huurperiode is inclusief. Een schoonmaakbedrijf zorgt hiervoor. Het appartement dient tijdens het verblijf als een ‘goed huisvader’ beheerd te worden en voor vertrek netjes achtergelaten worden. Indien het schoonmaakbedrijf meldt extra schoonmaakactiviteiten te hebben moeten verrichten door het niet opvolgen van bovenstaande dan behoudt VERHUURDER het recht voor om de extra schoonmaakkosten op de huurder te verhalen.